Logo WOMPu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku Urząd Marszałkowski
Jesteś 52604 gościem na naszej stronie  Poniedziałek, 8 marca 2021 r.

Strona główna

O nas

Oferta

Aktualności

Kontakt

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Gdańsk

Medycyna pracy

Choroby zawodowe

Akty prawne

Pielęgniarki

Linki

Przetargi

Druki do pobrania

Rejestr lekarzy profilaktyków przeprowadzających badania w województwie pomorskim.


WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

 

Choroby zawodowe Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego
  1 2
1.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne:

  w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,

w przypadku zatruć przewlekłych -

1) antymon lub jego związki   nie określa się
2) arsen lub jego związki  
3) bar lub jego związki  
4) beryl lub jego związki  
5) chrom lub jego związki  
6) kadm lub jego związki  
7) kobalt lub jego związki  
8) mangan lub jego związki  
9) nikiel lub jego związki  
10) ołów lub jego związki  
11) rtęć lub jej związki  
12) wanad lub jego związki  
13) wolfram lub jego związki  
14) amoniak  
15) azotany ( V ) lub ( III )  
16) brom  
17) chlor  
18) chlorowodór  
19) cyjanki lub związki pochodne  
20) fluor lub jego związki  
21) fosfor lub jego związki  
22) fosgen  
23) izocyjaniany  
24) jod  
25) kwas azotowy ( V )  
26) kwas cyjanowodorowy  
27) kwas siarkowy ( VI )  
28) ozon  
29) siarkowodór  
30) tlenek węgla  
31) tlenki azotu  
32) tlenki siarki  
33) akrylonitryl  
34) alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy  
35) aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne  
36) aminy aromatyczne lub hydrazyny albo ich pochodne  
37) benzen lub jego homologi  
38) chinony  
39) chlorowcopochodne sulfonianów alkiloarylowych  
40) chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych  
41) chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych  
42) chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych  
43) disiarczek węgla  
44) estry fosforoorganiczne  
45) eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etylenowego  
46) fenol lub jego homologi albo ich chlorowcopochodne lub nitropochodne  
47) formaldehyd  
48) glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4 butandiol lub ich nitrowe pochodne, nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny  
49) ketony lub ich chlorowcopochodne  
50) kwasy organiczne  
51) naftalen lub jego homologi  
52) naftole lub ich homologi lub ich chlorowcopochodne  
53) nitropochodne węglowodorów aromatycznych  
54) nitropochodne węglowodorów alifatycznych  
55) styren lub dietylobenzen  
56) węglowodory alifatyczne lub alicykliczne występujące w benzynie lub benzynie lakowej  
57) inne substancje chemiczne  
2.

Gorączka metaliczna

  3 dni
3.

Pylice płuc:

 

1) pylica krzemowa   nie określa się
2) pylica górników kopalń węgla   nie określa się
3) pylico-gruźlica   nie określa się
4) pylica spawaczy   nie określa się
5) pylica azbestowa   nie określa się
6) inne rodzaje pylic   nie określa się
4.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

 

1) rozległe zgrubienia opłucnej   nie określa się
2) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia   nie określa się
3) wysięk opłucnowy   3 lata
5.

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 50 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych

  1 rok
6.

Astma oskrzelowa

  1 rok
7.

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

 

1) postać ostra i podostra   1 rok
2) postać przewlekła   3 lata
8

Ostre uogólnione reakcje alergiczne

  1 dzień
9.

Byssinoza

  1 rok
10.

Beryloza

  nie określa się
11.

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych

  nie określa się
12.

Alergiczny nieżyt nosa

  1 rok
13.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

  1 rok
14.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym

  2 lata
15.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 

1) guzki głosowe twarde   2 lata
2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych   2 lata
3) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią   2 lata
16.

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

 
1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części   2 miesiące
2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej   1 miesiąc
3) przewlekłe popromienne zapalenie skóry   nie określa się
4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego   3 lata
5) zaćma popromienna   10 lat
6) nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%   indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
17.

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

  indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu
1) rak płuca, rak oskrzela  
2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej  
3) nowotwór układu krwiotwórczego  
4) nowotwór skóry  
5) nowotwór pęcherza moczowego  
6) naczyniako-mięsak wątroby  
7) inne nowotwory  
18.

Choroby skóry:

 
1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry   5 lat
2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia   1 miesiąc
3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze   1 miesiąc
4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych   1 miesiąc
5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt   1 miesiąc
6) pokrzywka kontaktowa   1 rok
7) toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje   2 lata
8) liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi w fotografii barwnej   2 lata
9) fotodermatozy zawodowe   3 lata
10) rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych   3 lata
19.

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

 

1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki   1 rok
2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej   1 rok
3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki   1 rok
4) przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej   1 rok
5) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku   1 rok
6) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej   1 rok
7) zmęczeniowe złamanie kości   1 rok
8) martwica kości nadgarstka   1 rok
20.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

 
1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka   1 rok
2) zespół rowka nerwu łokciowego   1 rok
21.

Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

  2 lata
22.

Zespół wibracyjny:

 

1) postać naczyniowo-nerwowa   1 rok
2) postać kostno-stawowa   3 lata
3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa   3 lata
23.

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

 
1) choroba dekompresyjna   5 lat
2) urazy ciśnieniowe   3 dni
3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem   3 dni
24.

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

 

1) udar cieplny albo jego następstwa   1 rok
2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa   1 rok
3) odmroziny   1 rok
25.

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

 

1) alergiczne zapalenie spojówek   1 rok
2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym   1 dzień
3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki   1 rok
4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi   3 lata
5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego   10 lat
6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego   3 lata
26.

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:

 

1) wirusowe zapalenie wątroby   nie określa się
2) borelioza   nie określa się
3) gruźlica   nie określa się
4) bruceloza   nie określa się
5) pełzakowica   nie określa się
6) zimnica   nie określa się
7) inne choroby zakaźne lub pasożytnicze   nie określa się

Strona główna - O nas - Aktualności - Kontakt - PTMP O / Gdańsk
Medycyna Pracy - Choroby zawodowe - Akty prawne - Pielęgniarki - Linki