Czas pracy osoby niepełnosprawnej

USTAWA

z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)

 

Art. 15. 

1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2.     Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2a.    

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

4.    

Art. 16.

1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.


Kontakt z Nami

Adres
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Rejestracja
tel:(58) 340 59 22

Sekretariat
tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01
wiecej...

Godziny otwarcia:

pon., środa, piątek
godz.7:30-15:00

wtorek, czwartek 
godz. 7:30-16:00

@NAPISZ DO NAS

Dojazd