Badania kierowców transportu drogowego

BADANIE KIEROWCY TRANSPORTU DROGOWEGO

BADANIA LEKARSKIE

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania lekarskie są przeprowadzane:

do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat

po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia co 30 miesięcy

Termin badań może zostać skrócony przez lekarza orzekającego, jeśli istnieją do tego wskazania zdrowotne.

Badania lekarskie kierowcy transportu drogowego mogą wykonywać lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający dodatkowo uprawnienia do badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców. Powyższe zaświadczenie wydawane jest na druku zaświadczenia profilaktycznego (tak jak dla badań wynikających z Kodeksu Pracy) i sygnowane dwoma pieczęciami potwierdzającymi oba uprawnienia lekarza.

Wystawienie zaświadczenia w trybie ustawy o transporcie drogowym, zgodnie art. 39 ustawy, może zostać uznane za równoznaczne ze spełnieniem obowiązku pracodawcy w zakresie wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 Kodeksu Pracy, o ile pracownik wykonuje wyłącznie czynności kierowcy i został na badanie skierowany przez pracodawcę.

Jeżeli pracownik w ramach obowiązków służbowych wykonuje oprócz pracy kierowcy inne czynności, np. pracę na wysokości, dźwiganie ciężarów, czynności mechanika lub inne, podlega dodatkowym badaniom zgodnie z narażeniami zawartymi w skierowaniu. W wyniku badania profilaktycznego otrzymuje 2 zaświadczenia:

1) dla kierowcy transportu drogowego – jw.

2) na stanowisko pracy uwzględniające wszystkie narażenia, sygnowane jedną pieczęcią lekarza i wystawione na inny czasokres (zgodny z wytycznymi do Kodeksu pracy)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania psychologiczne są przeprowadzane:

1. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat

2. po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia co 30 miesięcy