Badania osób prowadzących działalność gospodarczą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może poddać się badaniom profilaktycznym (wstępnym, okresowym, kontrolnym) i uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. W tym celu należy złożyć w rejestracji WOMP Wniosek o objęcie opieką profilaktyczną osoby prowadzącej działalność gospodarczą.Koszty przeprowadzenia badań pokrywa osoba badana.

Podstawa prawna: Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. nr 113 poz. 758)