CHOROBY ZAWODOWE

Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1836)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1379 ze zm.)

Definicja choroby zawodowej

Choroba zawodowa to choroba ujęta w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi „narażeniem zawodowym”.

Wykaz chorób zawodowych

Procedura choroby zawodowej

Procedura orzekania i stwierdzania choroby zawodowej składa się z trzech etapów:

A. Podejrzenie choroby zawodowej

B. Rozpoznanie choroby zawodowej

C. Stwierdzenie choroby zawodowej

Wzory druków do pobrania