Konsultacje z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, osobami uczącymi się i młodocianymi

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udziela konsultacji z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, osobami uczącymi się i młodocianymi, wyłącznie na wniosek lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych podstawowych jednostek służby medycyny pracy.

Wnioski o konsultację kierowane przez lekarzy specjalistów (np. lekarza rodzinnego, neurologa, okulistę) nie są rozpatrywane.

WOMP w Gdańsku udziela konsultacji w przypadku, kiedy lekarz profilaktyk, ze względu na wątpliwości orzecznicze, nie wydał jeszcze orzeczenia lekarskiego pracownikowi/osobie uczącej się/młodocianemu. Nie ma podstaw do występowania o konsultację, jeżeli takie orzeczenie zostało już wydane.

Wniosek o konsultację musi być sporządzony przez lekarza profilaktyka w formie pisemnej i skierowany do Poradni Chorób Zawodowych lub Gabinetu dla Młodocianych WOMP w Gdańsku (w zależności od celu konsultacji). Wnioski kierowane do innych Poradni WOMP (np. do Poradni Okulistycznej, Poradni Laryngologicznej) nie są rozpatrywane.

W pisemnym wniosku o konsultację lekarz profilaktyk musi określić cel konsultacji, tzn. podać, jaka wątpliwość orzecznicza ma być rozstrzygnięta. Przedmiotem konsultacji nie może być wykonanie badania specjalistycznego (np. badania okulistycznego lub badania laryngologicznego).

Pisemny wniosek o konsultację wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentacji medycznej osoby kierowanej na konsultację, lekarz profilaktyk przesyła do WOMP w Gdańsku, w celu rozpatrzenia.

Dokumentacja medyczna osoby kierowanej na konsultację powinna zawierać następujące dokumenty:

  • skierowanie pracodawcy/szkoły na badania lekarskie
  • karta badania
  • wyniki przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych (szczególnie wynik badania konsultacyjnego lekarza specjalisty w odniesieniu do schorzenia, którego dotyczy problem orzeczniczy)
  • wyniki wykonanych badań dodatkowych
  • dokumentacja medyczna/zaświadczenie lekarskie z poradni, w której leczy się osoba konsultowana z powodu schorzenia, stanowiącego problem orzeczniczy.

Termin badania konsultacyjnego w WOMP w Gdańsku jest ustalany wyłącznie po otrzymaniu od lekarza profilaktyka pisemnego wniosku o konsultację, skierowanego do Poradni Chorób Zawodowych lub Gabinetu dla Młodocianych wraz z kompletną dokumentacją medyczną.

W przypadku otrzymania przez WOMP w Gdańsku niekompletnej dokumentacji lub dokumentacji sporządzonej niezgodnie z obowiązującym przepisami, dokumentacja zostanie zwrócona lekarzowi profilaktykowi bez  przeprowadzenia konsultacji. 

O terminie badania osoba kierowana na konsultację jest powiadamiana pisemnie. Osobie niepełnoletniej lub niezdolnej do czynności prawnych podczas badania powinien towarzyszyć przedstawiciel ustawowy, pod rygorem odstąpienia od przeprowadzenia badania odwoławczego

Badanie konsultacyjne w WOMP w Gdańsku kończy się wydaniem przez lekarza Poradni Chorób Zawodowych lub Gabinetu dla Młodocianych pisemnego wyniku konsultacji, który otrzymuje osoba konsultowana lub jej opiekun prawny oraz lekarz profilaktyk kierujący na konsultację.

 

UWAGA !!!

Konsultacje są udzielane w WOMP w Gdańsku wyłącznie w zaplanowanych terminach, zatem lekarze profilaktycy powinni wysyłać wnioski o konsultację z odpowiednim wyprzedzeniem, aby termin konsultacji nie kolidował z innymi terminami (np. terminem złożenia dokumentacji przez ucznia w celu przyjęcia do szkoły).