O Nas

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Sekretariat

tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01

Rejestracja

tel:(58) 340 59 22

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2018 r. poz.1155),

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)

 

3) zarządzenia Nr 35/79 Wojewody Gdańskiego z dnia 30 czerwca 1979 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznego Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku,

4) wpisu do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego,

5) statutu Ośrodka,

6) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych.

Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie jednostki budżetowej.

Organem założycielskim Ośrodka jest Sejmik Województwa Pomorskiego.

Siedziba Ośrodka

1) Siedzibą Ośrodka jest Gdańsk.

2) Obszar działania Ośrodka obejmuje teren województwa pomorskiego.

Cele i zadania Ośrodka

Celem Ośrodka jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i ze sposobem jej wykonywania, oraz kształtowanie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,

2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz sprawowania opieki profilaktycznej,

3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,

6)  programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

7)  udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,

8) prowadzenie rejestru zgłoszeń podstawowych jednostek służby medycyny pracy , pielęgniarek i psychologów  – oraz innych rejestrów przewidzianych przepisami prawa,

9) udzielanie świadczeń zdrowotnych niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy,

10)  udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy,

11)  przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z  likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,

12)  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,

13) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub  zleconych przez organ założycielski.