Odwołania od orzeczeń lekarskich

Odwołania od orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jest jednostką odwoławczą, rozpatrującą odwołania od orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego mogą wnieść wyłącznie strony, wymienione w obowiązujących przepisach, w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem sporządza się na piśmie i wnosi w terminie ustalonym w obowiązujących przepisach za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie.

Pouczenie kto jest uprawniony do wniesienia odwołania, w jakim terminie i w jaki sposób jest zamieszczone w obowiązującym druku, na którym wydano orzeczenie lekarskie.

Na odwołaniu, które zostało doręczone przez pocztę, lekarz lub osoba przyjmująca korespondencję odnotowuje datę wpływu odwołania i zachowuje kopertę, w której wpłynęło odwołanie.

W przypadku złożenia odwołania przez stronę osobiście lekarz lub osoba przyjmująca korespondencję odnotowuje ten fakt na odwołaniu i wpisuje datę wpływu odwołania.

Po otrzymaniu odwołania, lekarz przesyła odwołanie wraz z kompletną dokumentacją lekarską, stanowiącą podstawę wydania orzeczenia lekarskiego, jednostce odwoławczej – Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gdańsku w celu rozpatrzenia.

Dokumentacja odwołania przesyłana przez lekarza do WOMP w Gdańsku, powinna zawierać następujące dokumenty :

  1. Odwołanie w oryginale wraz z uzasadnieniem, sporządzone przez uprawnioną stronę.
  2. Informacja od lekarza, czy odwołanie strony wpłynęło w terminie.
  3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem, czytelne i kompletne kopie dokumentacji medycznej:
  • skierowanie na badanie lekarskie, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie,
  • karta badania lekarskiego,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • badania dodatkowe,
  • dokumentacja dostarczona lekarzowi przez pacjenta w trakcie badania,
  • orzeczenie lekarskie.

W przypadku otrzymania przez WOMP w Gdańsku niekompletnej dokumentacji lub dokumentacji sporządzonej niezgodnie z obowiązującym przepisami, dokumentacja zostanie zwrócona lekarzowi do poprawy i uzupełnienia.

Termin badania odwoławczego w WOMP w Gdańsku ustala się po otrzymaniu pełnej i prawidłowo przygotowanej dokumentacji odwołania od lekarza, który wydał kwestionowane orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Font Resize
Wysoki kontrast