Odwołania od orzeczeń lekarskich

Odwołania od orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jest jednostką odwoławczą, rozpatrującą odwołania od orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego mogą wnieść wyłącznie strony, wymienione w obowiązujących przepisach i w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem sporządza się na piśmie i wnosi w terminie ustalonym w obowiązujących przepisach za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Odwołania przesyłane do WOMP w Gdańsku bezpośrednio przez strony nie są rozpatrywane.

Pouczenie, kto jest uprawniony do wniesienia odwołania, w jakim terminie i w jaki sposób, jest zamieszczone w obowiązującym druku,  na którym wydano orzeczenie lekarskie.

Na odwołaniu, które zostało doręczone przez pocztę, lekarz lub osoba przyjmująca korespondencję odnotowuje datę wpływu odwołania i zachowuje kopertę, w której wpłynęło odwołanie. W przypadku złożenia odwołania przez stronę osobiście, lekarz lub osoba przyjmująca korespondencję odnotowuje ten fakt na odwołaniu i wpisuje datę wpływu odwołania.

Dokumentacja odwołania powinna być przesłana przez lekarza do WOMP w Gdańsku nawet w przypadku wpłynięcia odwołania po terminie, określonym w obowiązujących przepisach.

Po otrzymaniu odwołania, lekarz przesyła do WOMP w Gdańsku oryginał odwołania wraz z kompletną dokumentacją lekarską, w terminie określonym w obowiązujących przepisach, w celu rozpatrzenia.

Dokumentacja odwołania przesyłana przez lekarza do WOMP w Gdańsku, powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. Oryginał odwołania wraz z uzasadnieniem, sporządzony przez uprawnioną stronę wraz z kopertą, w której zostało ono przesłane lub z adnotacją o dacie wpływu
  2. Pisemna informacja od lekarza, czy odwołanie strony wpłynęło w terminie
  3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem, czytelne i kompletne kopie dokumentacji medycznej:
  • skierowanie na badanie lekarskie, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie
  • karta badania lekarskiego
  • wyniki przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych
  • wyniki wykonanych badań dodatkowych
  • dokumentacja medyczna dostarczona lekarzowi przez pacjenta w trakcie badania
  • orzeczenie lekarskie z pouczeniem

W przypadku otrzymania przez WOMP w Gdańsku niekompletnej dokumentacji lub dokumentacji sporządzonej niezgodnie z obowiązującym przepisami, zostanie ona zwrócona lekarzowi do poprawy i uzupełnienia, a odwołanie nie zostanie rozpatrzone.

Termin badania odwoławczego w WOMP w Gdańsku ustala się wyłącznie po otrzymaniu pełnej i prawidłowo przygotowanej dokumentacji odwołania od lekarza, który wydał kwestionowane orzeczenie lekarskie.

O terminie badania odwoławczego osoba badana jest powiadamiana pisemnie. Osobie niepełnoletniej lub niezdolnej do czynności prawnych podczas badania powinien towarzyszyć przedstawiciel ustawowy, pod rygorem odstąpienia od przeprowadzenia badania odwoławczego.

Badanie odwoławcze kończy się wydaniem przez lekarza uprawnionego WOMP w Gdańsku orzeczenia lekarskiego, które jest ostateczne.