Podejrzenie choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika musi być zgłoszone pisemnie przez osoby upoważnione.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika może dokonać:

  1. Każdy lekarz (np. lekarz profilaktyk, lekarz leczący każdej specjalności, lekarz rodzinny, lekarz dentysta, itp.)

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, wydawane przez lekarza lub lekarza dentystę zawiera:

1) dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany);

2) dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwę, adres);

3) nazwę choroby zawodowej, której dotyczy podejrzenie, i jej numer pozycji w wykazie chorób zawodowych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4) podpis i pieczęć lekarza albo oznaczenie i podpis lekarza kierującego na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Oryginał skierowania lekarz przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, gdzie pracownik zostanie poddany badaniom w kierunku choroby zawodowej.

Przykład skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, prawidłowo wypełnionego przez lekarza

  1. Sam pracownik (pod warunkiem, że nie jest aktualnie zatrudniony, np. bezrobotny, emeryt, rencista) – na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej”

Niezatrudniony pracownik, dokonujący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej przesyła wypełniony druku zgłoszenia podejrzenia okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny po otrzymaniu wspomnianego druku kieruje byłego pracownika pisemnie na odpowiednim druku do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu przeprowadzenia badań w kierunku choroby zawodowej.

Pracownik aktualnie zatrudniony może zgłosić u siebie chorobę zawodową wyłącznie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej może złożyć osoba uprawniona do świadczeń po zmarłym.

  1. Pracodawca dokonujący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika przesyła wypełniony druk „zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej” okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, który po jego otrzymaniu kieruje pracownika pisemnie na odpowiednim druku do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu przeprowadzenia badań w kierunku choroby zawodowej.