Promocja zdrowia

Promocja zdrowia pracujących to ( za Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy):

Proces tworzenia i realizowania na możliwie wielu poziomach organizacji społecznej zakładu pracy zharmonizowanej polityki przekształceń materialnych, organizacyjnych, kulturowych i mentalnych, umożliwiających i ułatwiających jednostkom i grupom sformalizowanym:

– diagnozowanie i ocenianie sytuacji zdrowotnej,

– uzgadnianie i podejmowanie decyzji,

– działania pozytywnie wpływające na zdrowie,

– stymulowanie, wspieranie aktywności na rzecz ochrony i umacniania zdrowia, sprzyjających osiąganiu podstawowych wartości i celów przedsiębiorstwa.

WOMP w Gdańsku realizuje aktualnie lub ostatnio zrealizował następujące programy z zakresu promocji zdrowia:

a) program promocji zdrowia “Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia”– celem działań jest poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez wyposażenie pielęgniarek i lekarzy w wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozwojowi wypalenia zawodowego. Program jest nieprzerwanie prowadzony od 2004 roku.

b) program promocji zdrowia “Profilaktyka WZW typ B i C dla pracowników ochrony zdrowia”. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C wśród pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Program zawiera elementy edukacyjne, diagnostyczne i naprawcze. Program jest realizowany od 2005 roku.

c) program profilaktyki narządu głosu adresowany do nauczycieli szkół województwa pomorskiego. Program polega na wczesnej diagnostyce zaburzeń funkcjonowania narządu głosu i rozpoczęcie rehabilitacji narządu głosu oraz nauki prawidłowej emisji głosu. Celem programu jest prewencja występowania chorób zawodowych w grupie pracowników narażonych na nadmierny wysiłek głosowy. Program jest realizowany od 2009 roku.

d) program promocji zdrowia “Niech plecy nie bolą” ochrona narządu ruchu dlapielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa pomorskiego. Cele programu to poprawa komfortu pracy związanej z dźwiganiem i wymuszoną pozycją ciała. Program został zapoczątkowany w grudniu 2008 roku.

e) program antynikotynowy “Zakład wolny od dymu tytoniowego” – realizowany na bazie zakładów pracy. Zawiera elementy edukacyjne, diagnostyczne i motywacyjne wspomagające pracowników w rzucaniu nałogu palenia tytoniu. Program jest realizowany od 2007 roku.

f)  program profilaktyki jaskry – objęto nim pacjentów poradni okulistycznej WOMP, Pacjenci są badani przesiewowo przez lekarza okulistę, a w razie stwierdzenia podejrzenia jaskry realizowany jest program edukacyjny i wskazywanie możliwości dalszego leczenia. Program jest realizowany od 2007 roku.

g) Program profilaktyki urazów narządu ruchu dla pracowników zakładów opieki długoterminowej Województwa Pomorskiego. Celem programu jest poprawa jakości usług pielęgnacyjno-opiekuńczych poprzez obniżenie ryzyka urazów narządu ruchu pracowników systemu opieki długoterminowej. Program jest realizowany od 2012 roku.