Stwierdzenie choroby zawodowej

Etap wydania decyzji administracyjnej dotyczącej choroby zawodowej prowadzi właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Postępowanie administracyjne w celu stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika przeprowadza właściwy państwowy inspektor sanitarny  w oparciu o zebrany materiał dowodowy, a w szczególności o dane zawarte w orzeczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza jednostki orzeczniczej oraz ocenę narażenia zawodowego.

Stwierdzenie choroby zawodowej polega na wydaniu przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego decyzji administracyjnej na druku: „decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej”, a w przypadku braku podstaw do jej stwierdzenia – na druku: „decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej”.

W przypadku otrzymania decyzji w sprawie choroby zawodowej o dalszym postępowaniu administracyjnym informuje właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Po otrzymaniu prawomocnej decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego  o stwierdzeniu choroby zawodowej dalsze postępowanie odszkodowawcze na wniosek osoby zainteresowanej prowadzi ZUS/KRUS.