Obowiązki pracownika

Pracownik stosownie do art. 211, punkt 5, obowiązany jest poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

Na badania profilaktyczne należy zgłosić się:

– ze skierowaniem od pracodawcy,

– z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość;

– jeżeli u badanego występują jakieś schorzenia należy przynieść posiadaną dokumentację medyczną (wypisy, zaświadczenia, wyniki badań, itp.).

Rodzaje i terminy badań:

wstępne – przed przystąpieniem do pracy

okresowe – najpóźniej w dniu wskazanym w poprzednim zaświadczeniu

kontrolne – w ostatnim dniu roboczym zwolnienia lekarskiego lub pierwszym dniu roboczym po zwolnieniu lekarskim

Na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni) należy przynieść od lekarza leczącego (względnie od lekarza POZ) pisemną informacje dotyczącą choroby, której dotyczyło zwolnienie (o przebiegu i zakończeniu leczenia, stosowanych lekach i dalszym postępowaniu leczniczym). Można również przedstawić dokumentację medyczną z przebiegu leczenia; każdy pacjent ma prawo uzyskać kserokopię swojej dokumentacji medycznej. Lekarz leczący nie może odmówić pacjentowi informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159) ma prawo do: „Art. 9. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.” a także do: „Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.”